“RISAT” Research Institute of Science and Technology

Mathematics Curriculum

Një nga projektet kryesore të Revistës Shqiptare të Matematikës është nxitja dhe promovimi i librave dhe teksteve bashkëkohore të matematikës në gjuhën Shqip. Në do të promovojmë jo vetëm libra bashkëkohore që përqëndrohen në probleme të caktuara shkencore, por edhe tekste shkollore që fusin diçka të re në literaturën Shqip. Autorët që kanë botime me vlerë janë të mirëpritur të na kontaktojnë për të promovuar librat e tyre.

Shumica e librave në këtë faqe kanë versione elektronike të postuara tek Arkiva Dixhitale Shqiptare
“Albanian

Algjebra Lineare

Sistemet lineare, forma row-eçelon, matricat, hapësirat vektoriale, diagonalizimi i matricave, format kanonike, matrical ortogonale, teorema Silvestre, diagonalizimi i konikeve, aplikime te algjebrës lineare.

Versioni i fundit i librit mund të blihet tek Algjebra Lineare

“Workshops”

Kalkulus dhe Gjeometri Analitike

Funksionet, limitet, vazhdueshmëria, teorema e vlerës së mesme, maksimumet lokale dhe globale, vlera më e madhe dhe më e vogël, tangetet e kurbave, kurbat polare, vargjet dhe seritë. Integralet, Teorema Themelore e Kalkulusit, teknikat e integrimit, . Kalkulusi vektorial, Teorema Green, Teorema Stoke, Teorema e Divergjencës, aplikimet në fizikë dhe inxhinieri.

Versioni i fundit i librit mund të blihet tek Kalkulus



“Summer

Hyrje në Algjebrën Abstrakte

Njohuritë bazë të algjebrës abstrakte. Grupet, unazat, teoria e fushave, ndertimet gjeometrike, teoria Galua, fushat e fundme, shtrirjet transendenciale. Libri jep bazat fillestare te algjebres.

Versioni i fundit i librit mund të blihet tek Hyrje në Algjebrën Abstrakte


“Albanian

Kurbat Algjebrike

Sistemet lineare, forma row-eçelon, matricat, hapësirat vektoriale, diagonalizimi i matricave, format kanonike, matrical ortogonale, teorema Silvestre, diagonalizimi i konikeve, aplikime te algjebrës lineare. http://albanian-j-math.com/lb/01.pdf

“Workshops”

Teoria e numrave

“Summer

Algjebra

Njohuritë bazë të algjebrës abstrakte. ...